Πολιτική Ποιότητας

 

Πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της EUROLAMP ABEE αποτελεί η άριστη παροχή προϊόντων ηλεκτρολογικού υλικού, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της και ταυτόχρονα η μέγιστη ικανοποίηση τους.

 

Η προσήλωση της Εταιρίας στην Ποιότητα είναι δεδομένη, αδιαμφισβήτητη και συνοδεύει την καλή της φήμη. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρίας, έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το νέο πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και τη συνεχή βελτίωση, του εν λόγω Συστήματος.

 

Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της Ποιότητας διέρχονται μέσα από:

  • Την διάχυση της Πολιτικής Ποιότητας σε όλα τα επίπεδα της Εταιρίας, καθώς και την ανασκόπηση της καταλληλότητας της Πολιτικής αυτής, όποτε πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές

  • Την σταθερή προσήλωση της Εταιρίας στην αξιοποίηση και βελτίωση της σύγχρονης γνώσης και πρακτικής σχετικές με τα προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού

  • Την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων της Εταιρίας

  • Την συνεχή εκπαίδευση - εξέλιξη των στελεχών και εργαζομένων της Εταιρίας, ιδιαίτερα σε θέματα Διαχείρισης Ποιότητας

  • Την καθιέρωση ενός πλαισίου αντικειμενικών σκοπών και στόχων για την Ποιότητα

  • Την τήρηση του απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων του πελάτη

 

Η Διοίκηση της EUROLAMP ABEEαφενός δεσμεύεται για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και των στόχων Ποιότητας που έχει θεσπίσει και αφετέρου υποστηρίζει έμπρακτα το προσωπικό της, για την ενεργή συμμετοχή του στη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.