Όροι συμμετοχής MORE 4U

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ MORE 4U

 

 

1. Η εταιρεία EUROLAMP A.B.E.E., Α.Φ.Μ. 998306925 - αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 059116604000 (εφεξής χάριν συντομίας η «Εταιρεία») με σκοπό την επιβράβευση των συνεργατών της επιθυμεί να προχωρήσει στην υλοποίηση του προγράμματος επιβράβευσης συνεργατών με τίτλο «MORE 4U».

2. Ως συνεργάτες της εταιρείας νοούνται τα  καταστήματα λιανικής πώλησης και πελάτες χονδρικής της Εταιρείας στην Ελλάδα και την Κύπρο (εφεξής οι «συνεργάτες»). Στο πρόγραμμα MORE 4U έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι νέοι συνεργάτες της Εταιρείας. Εξαιρούνται ρητά του προγράμματος MORE 4U τα supermarket και οι αλυσίδες καταστημάτων, όπως Leroy Merlin, Praktiker, The Mart, ΜΑΣΟΥΤΗΣ κ.α..

3. Στο πλαίσιο του προγράμματος MORE 4U οι συνεργάτες της Εταιρείας θα επιβραβεύονται με πόντους συναλλαγών για τις αγορές τους που πραγματοποιούν από συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων που συμμετέχουν τη συγκεκριμένη περίοδο στο πρόγραμμα επιβράβευσης. Η κάθε ενέργεια MORE 4U αφορά συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, έχει ισχύς συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και η επιβράβευση συνδέεται με συγκεκριμένη λίστα δώρων. Οι συνεργάτες της Εταιρείας μπορούν να αποκτήσουν τα δώρα εξαργυρώνοντας τους πόντους συναλλαγών, που έχουν συγκεντρώσει -μέσω των αγορών τους- και αντιστοιχούν στους απαραίτητους πόντους για κάθε δώρο.

4. Είναι δυνατή η υλοποίηση από την Εταιρεία κατά την ίδια περίοδο περισσότερων και διαφορετικών δράσεων και προωθητικών ενεργειών για διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων. Η εξαργύρωση για κάθε κατηγορία προϊόντων γίνεται με επιλογή από διαφορετική λίστα δώρων που παρέχει η Εταιρεία.

5. Ο συνεργάτης δικαιούται να εξαργυρώσει τους πόντους του εντός της διάρκειας ισχύος της κάθε προωθητικής ενέργειας και μόνο εφόσον το εκάστοτε υπόλοιπο των πόντων που έχει συγκεντρώσει είναι τουλάχιστον ίσο με τον αριθμό των πόντων που αναγράφονται στην αντίστοιχη ένδειξη του ΔΩΡΟΥ που επιθυμεί να αποκτήσει μέσω της εξαργύρωσης από τη διαθέσιμη λίστα δώρων για τους συγκεκριμένους πόντους συναλλαγών.

6. Κάθε φορά που το μέλος εξαργυρώνει πόντους που αντιστοιχούν σε κάποιο ΔΩΡΟ, προκειμένου να αποκτήσει το ΔΩΡΟ αυτό από τη λίστα δώρων που είναι διαθέσιμη για τη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων, αφαιρούνται από το υπόλοιπο των διαθέσιμων πόντων του, ισάριθμοι πόντοι.

7. Αυτονόητα κατά την άσκηση του δικαιώματος εξαργύρωσης και για την ενεργοποίησή του δικαιώματος αυτού ο συνεργάτης δεν θα πρέπει να έχει ληξιπρόσθεμο υπόλοιπο οφειλής και να είναι οικονομικά τακτοποιημένος.

8. Επ’ ουδενί η εξαργύρωση και η αντίστοιχη αξίωση του συνεργάτη δεν μετατρέπεται σε χρηματική. Σε περίπτωση εξαντλήσεως των αποθεμάτων συγκεκριμένου προϊόντος από τη λίστα δώρων ο συνεργάτης θα πρέπει να επιλέξει από τα λοιπά διαθέσιμα προϊόντα της λίστα ή άλλα τυχόν προϊόντα αντίστοιχης αξίας στην περίπτωση που η Εταιρεία προσφέρει τέτοια δυνατότητα.

9. Εάν οι πόντοι συναλλαγών δεν εξαργυρωθούν εντός της περιόδου ισχύος συγκεκριμένης προσφοράς, προωθητικής ενέργειας και λίστας δώρων, τότε λήγουν, με αποτέλεσμα την απώλειά τους. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα στην περίπτωση αυτή για λόγους επιείκειας να παρέχει πρόσθετο διάστημα εξαργύρωσης για τις προσφορές που έχουν λήξει έως και 30 ημερών από τη λήξη της κάθε επιμέρους δράσης και πάντως μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Κάθε άλλος τρόπος απόκτησης των ΔΩΡΩΝ, πλην του περιγραφομένου στο παρόν, αποκλείεται.

10. Η ενημέρωση για τις προωθητικές ενέργειες που πραγματοποιεί η Εταιρεία, τις εκάστοτε κατηγορίες προϊόντων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τις αντίστοιχες λίστες δώρων γίνεται με αναρτήσεις στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας (www.eurolamp.gr) τον οποίο οφείλουν να επισκέπτονται με μέριμνά τους τακτικά οι συμμετέχοντες για να λαμβάνουν επικαιροποιημένη πληροφόρηση σε σχέση με το πρόγραμμα επιβράβευσης MORE 4 U, τους όρους του και τρέχουσες προωθητικές ενέργειες. Οι συνεργάτες μπορούν επίσης να ενημερώνονται από το newsletter της εταιρείας και από την πλαρφόρμα που έχει δημιουργηθεί για τη διαχείριση του προγράμματος MORE 4 U.

11. Για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα επιβράβευσης MORE 4 U ο συνεργάτης παρέχει τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεσή και συγκατάθεσή του στην Εταιρεία για την εκ μέρους της κατοχή, χρήση και επεξεργασία (υπό την ιδιότητά της ως Υπευθύνου Επεξεργασίας), των δηλωθέντων στοιχείων του για τους σκοπούς του προγράμματος και προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων συναλλαγής, σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στο πρόγραμμα επιβράβευσης.

12. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ελεύθερης ανανέωσης και τροποποίησης των όρων του προγράμματος που εκάστοτε ισχύουν μέσω ανανέωσης τους ή/και ανάρτησης ειδοποιήσεων στον διαδικτυακό τόπο της (www.eurolamp.gr).

13. Η συμμετοχή των συνεργατών στο Πρόγραμμα αυτό προϋποθέτει και συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή από μέρους τους όλων των ανωτέρω όρων. Σε περίπτωση ολικής ή μερικής ακυρότητας ή αδυναμία εφαρμογής για οποιονδήποτε λόγο μεμονωμένων όρων δεν επηρεάζεται των λοιπών.

14. Για κάθε θέμα που αφορά στο πρόγραμμα επιβράβευσης MORE 4U οι συνεργάτες μπορούν να επικοινωνήσουν με εκπρόσωπο της Εταιρείας αποστέλλοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: more4u@eurolamp.gr