Ενεργειακή Πολιτική

 

 

Με όραμα την αειφόρο ανάπτυξη του Οργανισμού μας, η Διοίκηση της EUROLAMP A.B.E.E. δεσμεύεται για την προσπάθεια μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπεμπόμενων ρύπων που αφορούν στις δραστηριότητές Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού στις κεντρικές εγκαταστάσεις της στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Για την επίτευξη του βασικού σκοπού μας, ο οποίος είναι η μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος της συνολικής δραστηριότητας του Οργανισμού, η Διοίκηση δεσμεύεται για:

  • την πλήρη συμμόρφωση της εταιρίας με τις νομικές, κανονιστικές και λοιπές απαιτήσεις που διέπουν την λειτουργία της εταιρίας,

  • τη διάθεση οποιουδήποτε αναγκαίου πόρου ή/και πληροφορίας για την επίτευξη των εταιρικών ενεργειακών σκοπών και στόχων,

  • την αξιολόγηση των κρίσιμων και σημαντικών για την λειτουργία του Οργανισμού προμηθειών κατά τον επιχειρησιακό σχεδιασμό, υπό το πρίσμα της δυνατότητας βελτίωσης της ενεργειακής επίδοσης, και

  • την πλήρη υποστήριξη στην υλοποίηση των εταιρικών ενεργειακών προγραμμάτων.

Τα ανωτέρω θα επιτευχθούν μέσω:

  • του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001:2018 που εφαρμόζει ο Οργανισμός,

  • του καθορισμού συγκεκριμένων ενεργειακών δεικτών παρακολούθησης,

  • της παρακολούθησης και μέτρησης των κρίσιμων ενεργειακών πτυχών του Οργανισμού

  • του καθορισμού, υλοποίησης και επικαιροποίησης ενεργειακών προγραμμάτων,

  • της ευαισθητοποίησης όλων των συμμετεχόντων στην ενεργειακή επίδοση του Οργανισμού,

  • της τακτικής ανασκόπησης της Ενεργειακής Πολιτικής και της επικοινωνία αυτής.

Ως Διοίκηση της EUROLAMP A.B.E.E. δεσμευόμαστε για τη διαρκή τήρηση και βελτίωση του Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, που ο Οργανισμός έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει.

[image]Η Διοίκηση της EUROLAMP A.B.E.E.