Ψηφιακό Άλμα - ΕΣΠΑ

Πολιτική Ποιότητας

 

 

 

 

Πρωταρχικό μέλημα της Διοίκησης της EUROLAMP ABEE αποτελεί η άριστη παροχή προϊόντων ηλεκτρολογικού υλικού, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των πελατών της και ταυτόχρονα η μέγιστη ικανοποίηση τους.

 

Η προσήλωση της Εταιρίας στην Ποιότητα είναι δεδομένη, αδιαμφισβήτητη και συνοδεύει την καλή της φήμη. Για το λόγο αυτό, η Διοίκηση της Εταιρίας, έχει καθορίσει ως ανώτερο αντικειμενικό σκοπό την αυστηρή εφαρμογή και διατήρηση Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τα νέα πρότυπα ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015, καθώς και τη συνεχή βελτίωση, του εν λόγω Ενιαίου Συστήματος.

Ταυτόχρονα σκοπός της είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της, καθώς και η καθιέρωση της ως μία επιχείρηση η οποία θα αποτελεί υπόδειγμα αξιοπιστίας και επιτυχίας, στους κλάδους δραστηριοποίησής της, δίνοντας παράλληλα την απαιτούμενη προσοχή στη βελτίωση της περιβαλλοντικής της επίδοσης.

 

Η εταιρία EUROLAMP ABEE αναγνωρίζει την ευθύνη της να δεσμευθεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων όλων των ενδιαφερόμενων μερών. Αυτή η αναγνώριση, αναφέρεται στη διασφάλιση ότι οι λειτουργίες της, δεν θα θέσουν σε κίνδυνο, κανένα ενδιαφερόμενο μέρος από τις ενέργειες της.

Ταυτόχρονα αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία που έχει η προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, έχει υιοθετήσει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης που διασφαλίζουν την περιβαλλοντικά φιλική λειτουργία των εγκαταστάσεών της, αλλά και του συνόλου των προϊόντων και υπηρεσιών της.

 

Οι προσπάθειες για τη βελτίωση της Ποιότητας διέρχονται μέσα από:

 • Την διάχυση της Πολιτικής Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα της Εταιρίας, καθώς και την ανασκόπηση της καταλληλότητας της Πολιτικής αυτής, όποτε πραγματοποιούνται σημαντικές αλλαγές.

 • Τη σταθερή προσήλωση της Εταιρίας στην αξιοποίηση και βελτίωση της σύγχρονης γνώσης και πρακτικής σχετικές με τα προϊόντα ηλεκτρολογικού υλικού.

 • Τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρίας.

 • Την κατανόηση των αναγκών των πελατών της και τη συνεχή βελτίωση ικανοποίησής τους.

 • Την παροχή ολοκληρωμένων έγγραφων διεργασιών, ώστε να διασφαλίζεται η αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητά και η συνέπεια τους με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

 • Τη διασφάλιση συμμόρφωσης με τις Νομοθετικές και Κανονιστικές Διατάξεις και την ανασκόπηση αυτών για τυχόν ενημερώσεις.

 • Τη συμμόρφωση του συνόλου της λειτουργίας της σύμφωνα με τα οριζόμενα στα πρότυπα EN ISO 9001:2015 και EN ISO 14001:2015.

 • Την τήρηση τεκμηριωμένων πληροφοριών.

 • Την παροχή του πλαισίου μέσα στο οποίο θα προσδιορίζονται και θα ανασκοπούνται οι στόχοι ποιότητας.

 • Την παροχή εκπαίδευσης στους εργαζομένους της, ώστε να διασφαλίζεται η ικανότητα τους για ορθή και πλήρη εκτέλεση των εργασιών τους, τηρώντας τα οριζόμενα από το Ενιαίο Σύστημα Ποιότητας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, καθώς και την εμπλοκή τους σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας του τομέα αρμοδιότητας τους.

 • Τη συστηματική αναγνώριση, αξιολόγηση και έλεγχο όλων των περιβαλλοντικών πλευρών και επιπτώσεων στις εγκαταστάσεις της εταιρίας.

 • Την προσπάθεια για ελαχιστοποίηση και ασφαλή διάθεση των παραγόμενων αποβλήτων από τους χώρους των εγκαταστάσεών της, εφαρμόζοντας βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές ανακύκλωσης, ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης, όπου είναι δυνατό.

 • Την καθιέρωση ενός πλαισίου αντικειμενικών σκοπών και στόχων για την Ποιότητα & την Περιβαλλοντική Διαχείριση.

 • Την τήρηση του απορρήτου και των Προσωπικών Δεδομένων του πελάτη.

 

Η Διοίκηση της EUROLAMP ABEEαφενός δεσμεύεται για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας και των στόχων Ποιότητας που έχει θεσπίσει και αφετέρου υποστηρίζει έμπρακτα το προσωπικό της, για την ενεργή συμμετοχή του στη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι:

 

 • Όλες οι διεργασίες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα και την περιβαλλοντική πολιτική της, ελέγχονται.

 • Μετρήσιμοι και ρεαλιστικοί Στόχοι Ποιότητας και Περιβαλλοντικών Στόχων καθορίζονται ετησίως, οι οποίοι κοινοποιούνται σε όλο το προσωπικό και οι οποίοι παρακολουθούνται, αξιολογούνται και αναθεωρούνται (όπως απαιτείται) σε συνεχή βάση.

 • Το προσωπικό διαθέτει συνεχώς την κατάλληλη εκπαίδευση και ικανότητα, μέσω της συνεχούς αξιολόγησης και κατάρτισης.

 • Η υποδομή και ο εξοπλισμός παραμένουν επαρκείς και αποδοτικοί, μέσω της συνεχούς συντήρησης, βελτίωσης και ανανέωσης.

 • Λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση της επίπτωσης στο περιβάλλον από τη λειτουργία της επιχείρησης και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσής της.

 • Οι προμηθευτές και οι υπεργολάβοι επιλέγονται μέσω αυστηρών κριτηρίων, για την προμήθεια συμμορφούμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Ταυτόχρονα ενημερώνονται για την Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρίας και γίνεται προσπάθεια εξασφάλισης από μέρους τους για την τήρηση αντίστοιχων περιβαλλοντικών πολιτικών.

 

 

Η EUROLAMP ABEE διατηρεί τον έλεγχο και τη σταθερή ποιότητα με την προσεκτική επιλογή των προϊόντων που παράγει και εμπορεύεται, τους σχολαστικά επιλεγμένους προμηθευτές και συνεργάτες, καθώς και τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της.

 

Για να επιτευχθεί η συνεχής βελτίωση των επιδόσεών της, θα πρέπει ο καθένας στην επιχείρηση να στοχεύει συνεχώς να κάνει όσο το δυνατόν καλύτερα την εργασία του, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, και να συμμορφώνεται με τις προκαθορισμένες διαδικασίες. Το ενδιαφέρον της επιχείρησης για τη συνεχή βελτίωση απαιτεί να ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι για να υποβάλλουν υποδείξεις βελτιώσεων απευθύνοντας αυτές στους άμεσους προϊστάμενους. Κάθε εργαζόμενος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αλυσίδας ποιότητας και είναι απαραίτητος για να διασφαλιστεί η εφαρμογή του προτύπου ποιότητας.

 

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας, ισχύει για όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου μέλη της επιχείρησης θα πρέπει να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και εκτός της έδρας αυτής.

 

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας είναι ήδη εις γνώση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης, ενώ είναι διαθέσιμη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε κάθε τους ζήτηση.

 

Η ανασκόπηση της γίνεται σε ετήσια βάση, ή και νωρίτερα, εάν η Διοίκηση της επιχείρησης κρίνει κάτι τέτοιο ως σκόπιμο.

Η Διοίκηση της Εταιρίας

 

EUROLAMP ABEE