Ψηφιακό Άλμα - ΕΣΠΑ

ISO 27001

Η «EUROLAMP ABEE» ενδυναμώνει συνεχώς τη θέση της, ισχυροποιεί και αυξάνει το κύρος της, ανταποκρίνεται στις προκλήσεις και κινείται θετικά και αποτελεσματικά στο απαιτητικό και δύσκολο περιβάλλον του κλάδου της εμπορίας Ηλεκτρολογικού Υλικού.

Η εταιρεία βασιζόμενη στην πείρα και την τεχνογνωσία που διαθέτει, στοχεύει στη συνεχή διεύρυνση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της, από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, με επίκεντρο πάντα την ποιοτική, ασφαλή και πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των απαιτήσεων των πελατών της.

Η «EUROLAMP ABEE» εγκατέστησε ένα Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών που είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 27001:2013 και δεσμεύεται για:

  • Την ικανοποίηση των πελατών της, μέσω της παροχής υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις τους.

  • Τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών που επεξεργάζονται, διακινούνται, τηρούνται με ηλεκτρονικά ή φυσικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων και των Προσωπικών Δεδομένων, από το προσωπικό και τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρίας,.

  • Την έγκαιρη και ταχεία αναγνώριση και αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων που σχετίζονται με παραβίαση (ή υποψία παραβίασης) της ασφάλειας των πληροφοριών της εταιρίας.

  • Την προστασία της επένδυσης της εταιρίας σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, διαθέτοντας τους σχετικούς πόρους όπου απαιτηθεί.

  • Τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Ελληνικής και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε θέματα διαχείρισης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, απορρήτου επικοινωνιών, πνευματικών δικαιωμάτων κλπ.

  • Τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, της αποτελεσματικότητάς του και των επιδόσεων σε θέματα διασφάλισης της ακεραιότητας, της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών προς όφελος της ίδιας της επιχείρησης, των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της.

Είναι σημαντικό για την «EUROLAMP ABEE» να διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την υποστήριξη του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και να εξασφαλίζει τις απαραίτητες γνώσεις στο προσωπικό της σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών, αξιοποιώντας τις δεξιότητες και τις ικανότητές του.

Αναγνωρίζει πλήρως τους στόχους του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών και υποστηρίζει την υλοποίηση αυτών.

 

Η παρούσα Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών, ισχύει για όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων όπου μέλη της επιχείρησης θα πρέπει να παράσχουν τις υπηρεσίες τους και εκτός της έδρας αυτής.

 

Η παρούσα Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών είναι ήδη εις γνώση του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης, ενώ είναι διαθέσιμη για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, σε κάθε τους ζήτηση.

 

Η ανασκόπηση της γίνεται σε ετήσια βάση, ή και νωρίτερα, εάν η Διοίκηση της επιχείρησης κρίνει κάτι τέτοιο ως σκόπιμο.

 

Η Διοίκηση:

EUROLAMP ABEE